Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van African Flame

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de hiervoor genoemde leverancier en koper/opdrachtgever (wederpartij) in verband met door of namens de leverancier te verrichte leveringen.
2. Alle door de leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

Artikel 2 Prijsaanpassing
1. De leverancier hanteert vaste prijzen. In contact met de wederpartij kan deze prijs ten gunste van wederpartij aangepast worden. Deze prijs, schriftelijk of mondeling toegezegd, blijft 4 weken geldig. Als de wederpartij na deze 4 weken het product wil aanschaffen voor deze aangepaste prijs, dient wederpartij dit opnieuw aan te vragen.
2. Acties of aanbiedingen worden door leverancier bekend gemaakt door verschillende media, leverancier dient hier altijd een einddatum aan te koppelen zichtbaar voor consument en duidelijk aan te geven om welke producten het specifiek gaat. Na deze datum hanteert leverancier de standaard vaste prijzen.
3. De leverancier is gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens Kostenverhogingen die zich voordoen na het moment van het sluiten van de overeenkomst maar voor het moment van levering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van het BTW-percentage, mogen door de leverancier aan de wederpartij worden doorberekend.
4. Aangezien de prijzen van de leverancier sterk onderhevig zijn aan wisselende inkoopsprijzen en koerswijzigingen, kunnen de gehanteerde standaard prijzen vaker dan gemiddeld veranderen. Dit betreft zowel prijsverlagingen als verhogingen.

Artikel 3 Levertijd
1. De in overleg genoemde levertijd is bij benadering en deze kan ondermeer afhangen van het tijdstip waarop de toeleverancier in Z-Afrika klaar is met de verzending. Daarbij is de levertijd sterk afhankelijk van verscheping en bijkomende procedures.
2. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat de leverancier in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan de leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 4 Risico-overgang
1. Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft.

Artikel 5 Installatie
1. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico voor de installatie van de producten. De leverancier zorgt voor gedegen advies en uitleg en is ten alle tijden te benaderen voor vragen en informatie, ongeacht tijdsduur na aankoop.
2. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de keuze van installateur door de wederpartij.
3. De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortkomt uit foutieve installatie. De installatievoorschriften worden duidelijk door leverancier aan wederpartij kenbaar gemaakt. Indien dit niet juist opgevolgd wordt, vervalt de garantie.
4. Indien wederpartij kiest voor een installateur, is de wederpartij verantwoordelijk voor de informatieoverdracht betreft installatievoorschriften. Uiteraard kan leverancier benaderd worden voor extra uitleg en informatie.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van de te leveren zaken tot volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op vorderingen die de leverancier op de wederpartij heeft in verband met het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen.
2. Wanneer de zaken reeds geleverd / opgehaald zijn, is de wederpartij gehouden om – op eerste verzoek van de leverancier – bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken aan de leverancier af te geven.

Artikel 7 Betaling en annulering
1. Betaling kan contant of giraal plaatsvinden, dit in overleg tussen leverancier en wederpartij.
2. Contante betaling dient altijd plaats te vinden bij overdracht van het product.
3. Girale betaling vindt plaats binnen 14 dagen na overdracht van het product, of wanneer dat later is, binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Indien beiden partijen instemmen met contante aanbetaling en girale afbetaling, dient de contante betaling plaats vinden tijdens overdracht van het product en girale afbetaling binnen 14 dagen na overdracht van het product.
5. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim en heeft de
leverancier het recht boven het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 4%.
6. Alle redelijke kosten die in verband staan met een buitengerechtelijke inning van door de wederpartij verschuldigde bedragen, dienen door haar aan de leverancier te worden vergoed.
7. Wanneer de leverancier in een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij procespartij is, geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, is de wederpartij gehouden alle in verband met deze procedure door de leverancier gemaakte kosten te vergoeden, voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door de leverancier worden ingeroepen ongeacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. De leverancier is niet gehouden tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van:
a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de wederpartij, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd.
2. De leverancier aanvaardt ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals – maar niet beperkt tot – vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
3. Indien de leverancier niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Van overmacht van de leverancier is onder meer sprake in geval van stakingen, ernstige storingen in zijn bedrijf, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.
4. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de leverancier geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten.
5. Wanneer de leverancier een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet inachtneming door de wederpartij van installatievoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in keramische producten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde
afbeeldingen en monsters
1. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het onderzoek of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen haard. De wederpartij draagt het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen.
2. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de plaatsing van de haard, niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken, kan er geen aanspraak worden gedaan op de leverancier
3. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het onderzoek of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen haard en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie. De wederpartij draagt het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie.
4. In brochure, website, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden.
5. De producten zijn handgemaakt en geproduceerd met natuurproducten. De leverancier wijst er nadrukkelijk op dat zich vanwege de aard van het materiaal substantiële kleur afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden.
6. In navolging van artikel 11.5 wijst de leverancier erop dat het materiaal kleurveranderingen kan laten zien als gevolg van verhitting.

Artikel 10 Geschillenregeling en branchegarantie
1. Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter.
2. Beide partijen zullen gebonden zijn aan het uitgebrachte bindend advies van een geschillencommissie en zij zullen dit advies nakomen binnen de daarvoor in het bindend advies genoemde termijn.

Artikel 11 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Vragen over de leveringsvoorwaarden? Neem contact op.

Volg ons ook op Facebook voor het laatste nieuws